ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • สำนักงานตรวจสอบภายใน  1 อัตรา
  • กองนโยบายและแผน  1 อัตรา
  • กองพัฒนานักศึกษา  1 อัตรา
  • สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา  1 อัตรา
  • กองศิลปวัฒนธรรม  1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้ สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 9 – 27 พฤศจิกายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th)