รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองนโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองนโยบายและแผน / วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองบริหารงานบุคคล / บุคลากรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองบริหารงานบุคคล / นิติกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • ศูนย์การจัดการความรู้ / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สถาบันภาษา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

ผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก