รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • กลุ่มวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / บรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก