ผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • สำนักวิทยบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
  • กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
  • กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
  • กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
  • กองนโยบายและแผน / วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
  • กองบริหารงานบุคคล / บุคลากรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

ผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก