ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา/ เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  • สถาบันสหวิทยาการดิจติทัลและหุ่นยนต์/ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • สถาบันสหวิทยาการดิจติทัลและหุ่นยนต์/ วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
  • สถาบันสหวิทยาการดิจติทัลและหุ่นยนต์/ วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
  • สถาบันสหวิทยาการดิจติทัลและหุ่นยนต์/ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  • สถานีวิทยุสาธารณเพื่อการศึกษา / นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th)