ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง

ตั้งแต่ วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 5/2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 6 – 13 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 รายละเอียดสถานที่ วัน เวลา แนบท้ายประกาศ อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน  – 5 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 4/2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  17 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ครั้งที่ 9

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่  17 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม  2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →