ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สอบคัดเลือกวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (ครั้งที่ 10)

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 รายละเอียดสถานที่ วัน เวลา แนบท้ายประกาศ อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 6/2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.

อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 5/2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 6 – 13 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง

ตั้งแต่ วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →