รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา / นักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • กองบริหารงานบุคคล / บุคลากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • กองพัฒนานักศึกษา / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก