ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560

รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
  • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น /ช่างเทคนิค 1 อัตรา
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา / นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
  • กองกลาง / ช่างเทคนอค 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 3 – 12 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th)