รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา / นักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  • กองนโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • กองนโยบายและแผน / วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

ผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก