ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / นักวิชาการศึกษา  1 อัตรา
  • กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี  2 อัตรา, นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา
  • สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 12 – 24 กรกฎาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th)