คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน -ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

      • ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0- 2665 – 3777 ต่อ 6803 ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.30 น.เว็บไซต์หน่วยงาน (http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/))