ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน / นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • กองกลาง / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • กองคลัง / นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • กองคลัง / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 • กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • กองนโยบายและแผน / วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • กองพัฒนานักศึกษา / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 10 – 28 เมษายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

ผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก