ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • กองวิเทศสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
  • กองวิเทศสัมพันธ์ / นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • กองสื่อสารองค์กร / นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
  • สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา /นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th)